Zakład Szkodliwości Fizycznych Fizjologii Pracy i Ergonomii - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Charakterystyka jednostki

W Zakładzie Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii  istnieją cztery pracownie:
 • Pracownia  Audiologii i Hałasu
 • Pracownia Promieniowania Niejonizującego
 • Pracownia Drgań  Mechanicznych
 • Pracownia Fizjologii Pracy i Ergonomii
Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii jest ośrodkiem badawczym w zakresie hałasu infradźwiękowego, słyszalnego i ultradźwiękowego, drgań mechanicznych, promieniowania optycznego, pól elektromagnetycznych oraz obciążenia fizycznego pracą zawodową. Badania nad każdym czynnikiem polegają na ustaleniu jego fizykalnej istoty, mierzalnych cech i parametrów. Prowadzone są także badania terenowe w środowisku komunalnym oraz w różnych gałęziach przemysłu, określające zagrożenia zdrowia pracowników. Ponadto prowadzone są badania doświadczalne i epidemiologiczne mające na celu wyjaśnienie mechanizmu i skutków biologicznego działania czynnika, co umożliwia lepszą diagnostykę i skuteczniejszą profilaktykę chorób zawodowych, wywołanych wspomnianymi czynnikami fizycznymi. Zakład prowadzi również działalność ekspertyzową i dydaktyczną. 


Najważniejsze obszary działalności

Pracownia Audiologii i Hałasu

Pracownia wyposażona jest w unikalny nowoczesny sprzęt do badania stanu narządu słuchu: audiometr z rozszerzonym zakresem częstotliwości, otoemisję akustyczną, audiometr impedancyjny, audiometr odpowiedzi wywołanych z pnia mózgu oraz późnych potencjałów. Pracownia dysponuje także sprzętem do innych badań neurofizjologicznych takich jak EEG i sensomotoryczne potencjały wywołane.

Działalność naukowa:

 • badanie wpływu hałasu i czynników chemicznych na narząd słuchu i równowagi
 • ocena wpływu hałasu na  zdrowie pracowników i na środowisko
 Działalność usługowo-ekspertyzowa:
 • wykonywanie ekspertyz dla przemysłu oraz dla małych i średnich zakładów pracy w zakresie wpływu hałasu na zdrowie pracownika oraz wpływu hałasu na środowisko,
 • współudział w szkoleniu i doskonaleniu pracowników służby zdrowia, stacji sanitarno-epidemiologicznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem
 • prowadzenie kursów szkoleniowych w zakresie pomiarów i oceny hałasu dla pracowników laboratoriów pomiarowych oraz operatorek audiometrów
 • szkolenie z zakresu wpływu hałasu na człowieka, środowisko, pomiarów i ocen oraz przepisów na zlecenie.
Pracownia Promieniowania Niejonizującego
 
Działalność naukowa:
 • badania wpływu promieniowania optycznego (podczerwieni, światła i nadfioletu) na skórę i oczy,
 • badania stopnia narażenia mieszkańców województwa śląskiego na naturalne promieniowanie UV, w powiązaniu z warunkami atmosferycznymi i terenowymi,
 • określenie wpływu warunków oświetlenia na funkcjonowanie narządu wzroku i sprawność wykonywania pracy wzrokowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydolności wzrokowej osób starszych,
 • badanie stopnia narażenia populacji ogólnej i pracowników na pola elektromagnetyczne oraz wpływu pola  elektromagnetycznego na bakterie i grzyby.

Działalność usługowo-ekspertyzowa:

 • badania, pomiary i ocena higieniczna następujących czynników: pól magnetycznych stałych i elektromagnetycznych małej i wysokiej częstotliwości, promieniowania nadfioletowego, promieniowania podczerwonego, promieniowania widzialnego, oświetlenia,
 • badania widzenia zmierzchowego (adaptacji do ciemności), zgodnie z wymogami przepisów dotyczących kierowców zawodowych i osób starających się o zezwolenie na posiadanie broni,
 • opracowanie norm i przepisów dotyczących ochrony pracowników/populacji ogólnej   przed promieniowaniem optycznym i polami elektromagnetycznymi,
 • opiniowanie norm i przepisów prawnych dotyczących ochrony pracowników i ludności przed promieniowaniem optycznym i polami elektromagnetycznymi,
 • opracowanie opinii dla sądów z zakresu wpływu pól elektromagnetycznych i promieniowania optycznego  na zdrowie pracowników i mieszkańców,
 • prowadzenie kursów w zakresie: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami laserowymi, pomiarów i oceny higienicznej warunków oświetlenia (na poziomie podstawowym i doskonalącym).

Pracownia Drgań Mechanicznych

Działalność naukowa:

 • badania oddziaływania hałasu i drgań mechanicznych na organizm ludzki w środowisku pracy i w środowisku komunalnym,
 • badania w zakresie metod pomiaru i oceny narażenia na hałas, hałas ultradźwiękowy i drgania mechaniczne, a także pomiaru i oceny sił mechanicznych stosowanych przez pracowników w środowisku pracy,
 • modyfikacja metod pomiaru progów czucia wibracji wykorzystywanej w  diagnozowaniu zawodowej choroby wibracyjnej.

Działalność usługowo-ekspertyzowa:

 • badania, pomiary i ocena narażenia na  hałas, hałas ultradźwiękowy i drgania mechaniczne pracowników,
 • ekspertyzy dotyczące oddziaływania hałasu i drgań mechanicznych na ludzi w mieszkaniach,
 • ekspertyzy dotyczące warunków akustycznych pomieszczeń  przeznaczonych do wykonywania badań audiologicznych,
 • prowadzenie kursów dla personelu laboratoriów badawczych,
 • wykłady dla pracowników Inspekcji Pracy, lekarzy Medycyny Pracy oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych, dotyczące oddziaływania hałasu i drgań na organizm człowieka oraz metody pomiaru i oceny higienicznej tych czynników w środowisku pracy.

Pracownia Fizjologii Pracy i Ergonomii

Działalność naukowa:

 • badania wpływu czynników pracy i warunków jej wykonywania na obciążenie pracą zawodową i kondycję zdrowotną pracowników,
 • ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, przyczyn i ryzyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą.

Działalność usługowo-ekspertyzowa:

 • ocena obciążenia fizycznego na stanowiskach pracy 
 • ocena obciążenia układu mięśniowo–szkieletowego i ryzyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą,
 • szkolenia z zakresu metod oceny, przyczyn i skutków obciążenia fizycznego na stanowiskach pracy
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo