Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Charakterystyka jednostki

Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii zajmuje się problematyką występowania szkodliwych czynników biologicznych oraz aerozoli ziarnistych i włóknistych, zarówno w środowisku pracy, jak i w środowisku pozazawodowym.

W ramach Zakładu działają cztery pracownie:

 • Pracownia Bakteriologiczna;
 • Pracownia Mikologiczna;
 • Pracownia Alergologii Środowiskowej i Zawodowej;
 • Pracownia Aerozoli Ziarnistych i Włóknistych.
 

Zakład posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie badań aerozoli biologicznych, które są prowadzone z użyciem nowoczesnej aparatury do pomiarów wolumetrycznych, zalecanej przez Dyrektywę Wspólnoty Europejskiej 2000/54/WE. Pomiary są wykonywane zgodnie z najnowszymi polskimi aktami normatywnymi przejętymi z prawa unijnego. Ocena higieniczna badanych środowisk jest dokonywana z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych i zawiera interpretację uzyskanych wartości pomiarowych w oparciu o istniejące normatywy lub ich propozycje. Rutynowo wykonujemy badania aerozoli bakteryjnych i grzybowych w zakresie ilościowej i jakościowej oceny zanieczyszczenia oraz badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni. Możliwe jest też wykonanie innych oznaczeń szkodliwych czynników biologicznych (m.in. endotoksyn bakteryjnych, alergenów roztoczy kurzu domowego, alergenów sierści kota i psa, pyłków roślin wiatropylnych i innych).

Zakład prowadzi też prace badawcze w zakresie monitoringu powietrza pod kątem zawartości azbestu oraz oceny narażenia na pyły ziarniste i włókniste. Nasze pomiary są wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, a ocena narażenia dokonywana jest z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Zakres naszych usług obejmuje m.in.: oznaczanie stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego, stężenia respirabilnych włókien azbestu i innych włókien mineralnych oraz identyfikację jakościową azbestu w materiałach. Pracownicy Zakładu uczestniczyli wielokrotnie w międzylaboratoryjnej kontroli jakości zliczania włókien przy użyciu mikroskopu optycznego uzyskując pierwszą klasę biegłości („wysoka precyzja oznaczeń”).

Najważniejsze obszary działalności

 • działalność naukowo-badawcza
  Aktywność naukowo-badawczą pracowników Zakładu obrazują m.in. przedstawione w dalszych punktach osiągnięcia i wyróżnienia,
 • działalność usługowo-badawcza
  ilościowa i jakościowa ocena bakteryjnego i grzybowego zanieczyszczenia powietrza i powierzchni w pomieszczeniach mieszkalnych i na stanowiskach pracy;  
  ocena sprawności systemów klimatyzacyjnych / urządzeń wykorzystujących promieniowanie UV w oczyszczaniu pomieszczeń z bioaerozoli;  
  wyznaczenie normatywów higienicznych dla bioaerozoli w pomieszczeniach;  
  analiza ilościowa i jakościowa roztoczy kurzu domowego w próbkach kurzu;  
  analiza ilościowa alergenów roztoczy kurzu domowego, kota oraz psa w próbkach kurzu i powietrza;  
  badania immunologiczne przydatne w alergologii klinicznej;  
  oznaczanie stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy metodą wagową; 
  oznaczanie stężenia respirabilnych włókien azbestu i innych włókien mineralnych na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej z kontrastem fazowym; 
  monitorowanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przy prowadzeniu prac związanych z demontażem materiałów azbestowych;  
  identyfikacja jakościowa azbestu w materiałach metodą mikroskopii polaryzacyjnej lub proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej.   
 • działalność szkoleniowa
  Prowadzona przez Zakład działalność szkoleniowa z zakresu charakterystyki szkodliwych czynników biologicznych oraz aerozoli ziarnistych i włóknistych (m.in. azbestu), jak również oceny narażenia na te czynniki oraz profilaktyki. Kursy są skierowane m.in. do pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektorów BHP i lekarzy.
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo