Zakład Polityki Zdrowotnej - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Główne obszary działalności Zakładu Polityki Zdrowotnej

  • prace badawcze z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia w skali kraju, środowisk lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy,
  • opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących zapobiegania wpływowi szkodliwych czynników w miejscu pracy oraz oceny tych programów,
  • prowadzenie badań i analiz na temat uwarunkowań i zachowań zdrowotnych osób pracujących,
  • upowszechnianie promocji zdrowia w miejscu pracy,
  • działalność szkoleniowa z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zdrowia publicznego,
  • badania dotyczące zagrożeń mających wpływ na zdrowie młodzieży, dzieci, dorosłych w zakresie szeroko rozumianego stylu życia, niosącego ze sobą określone skutki zdrowotne, tj. otyłość, uzależnienia,
  • ocena stanu świadomości kadry medycznej w rozpoznawaniu oraz eliminowaniu szkodliwości i zagrożeń na stanowiskach pracy w zakładach opieki zdrowotnej (zakłady publiczne i niepubliczne),
  • opracowywanie i przeprowadzanie badań z zakresu organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej.
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo