Zakład Czynników Społecznych - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Charakterystyka Zakładu

Zakład Czynników Społecznych i Metodologii (ZCSiM) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (IMPiZŚ) w Sosnowcu został powołany w celu dopełnienia o element humanistyczny działalności IMPiZŚ. W 2010 roku zadania Zakładu poszerzono o badania i analizy teoretyczne dotyczące metodologii nauk.  Prace naukowe i badawcze Zakładu skupiają się głównie wokół problematyki socjologii i psychologii pracy, socjologii i psychologii zdrowia i dobrostanu psychofizycznego, metodologii nauk, oraz problemów dotyczących relacji człowiek-środowisko w ujęciu interdyscyplinarnym. W obrębie zakładu działają dwie pracownie: Pracownia Socjologii i Psychologii Pracy i Pracownia Metodologii Nauk.

Działalność

Zakład Czynników Społecznych i Metodologii realizuje badania statutowe, których tematy dotyczą m.in.:

 • oceny kosztów ponoszonych przez pracodawcę generującego stresogenne warunki pracy
 • wpływu uwarunkowań indywidualnych oraz warunków pracy na uzależnienia
 • interdyscyplinarnych badań z zakresu metodologii w naukach humanistycznych i przyrodniczych
 • diagnozy problemów pracowników dużych przedsiębiorstw

Jednostki współpracujące z ZCSiM mają prawo wglądu do raportów z badań zawierających praktyczne dane i zalecenia dla pracodawców mogące realnie przyczynić się do poprawy funkcjonowania zakładu pracy oraz do zapewnienia pracownikom optymalnych warunków pracy.

Działalność Zakładu jest również skupiona na:

 • badaniach teoretycznych podstaw socjologii medycyny,
 • badaniach praktycznych i teoretycznych w obrębie psychologii, socjologii medycyny,  socjologii pracy, metodologii nauk humanistycznych i społecznych, zdrowia środowiskowego,
 • badaniach relacji człowiek-środowisko w aspekcie kulturowym, społecznym i psychicznym.
 • publikacji artykułów w czasopismach naukowych
 • organizacji konferencji naukowych

Narzędzia badawcze

W badaniach psychologicznych wykorzystujemy:

 • testy typu „papier – ołówek” opracowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • narzędzia autorskie, stworzone w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie

W badaniach socjologicznych używamy:

 • opracowanych przez pracowników Zakładu na indywidualne zapotrzebowanie kwestionariusze ankiety i kwestionariusze wywiadu

Nasze pomiary są wykonywane zgodnie z etycznymi i profesjonalnymi standardami diagnozy opartej na narzędziach psychometrycznych. Ich ocena zawiera interpretację uzyskanych wartości pomiarowych w oparciu o istniejące normy publikowane przez określone ośrodki referencyjne lub statystyki obliczone dla danej grupy.

Oferta

 • badanie kultury organizacyjnej w miejscu pracy (analiza wydajności i sposobów realizacji obowiązków pracowniczych – zidentyfikowanie obszarów dysfunkcyjnych i opracowanie wytycznych mających sprzyjać poprawieniu procesu i jakości pracy)
 • badanie socjometryczne w miejscu pracy (określenie rzeczywistych relacji między członkami danej grupy (tworzenie się grup nieformalnych oraz ich wpływ na proces pracy)
 • analiza i ocena postaw oraz motywacji pracowników wobec wykonywanych obowiązków
 • prowadzenie szkoleń z zakresu psychologii, szczególnie psychologii zdrowia i psychologii pracy
 • dydaktyka przedmiotowa z zakresu metodologii nauk społecznych i humanistycznych
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo