Historia - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Instytut powstał 01.06.1950 roku jako Centralny Śląski Instytut Medycyny Pracy w Zabrzu-Rokitnicy, działający w ramach struktur Śląskiej Akademii Medycznej. Dwa lata później został przemianowany na Państwowy Instytut Medycyny Pracy Śląskiej Akademii Medycznej. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30.01.1954 roku, Instytut został wydzielony ze struktur Śląskiej Akademii Medycznej i rozpoczął samodzielną działalność jako Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym.
 
Lokalizacja Instytutu na Górnym Śląsku, najbardziej zindustrializowanym regionie Polski, z dominującym przemysłem górniczym i hutniczym zdecydowała o profilu działalności jednostki: ochrona zdrowia pracowników zatrudnionych w przemyśle ciężkim oraz leczenie chorób spowodowanych narażeniem na szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy.
W dniu 31.08.1965 roku Urząd Rady Ministrów zadecydował, że siedzibą Instytutu zostanie Sosnowiec. Placówka otrzymała hotel robotniczy, który został przerobiony na potrzeby Kliniki Chorób Zawodowych. Postawiono również nowy budynek, w którym ulokowano pozostałe jednostki organizacy
Instytutu, których pełna integracja przebiegała w latach 1970-1972. Na przełomie lat 1991-1992 Instytut działał krótko w strukturach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, by od 10.01.1992 roku znów stać się samodzielną placówką. Obecna nazwa Instytutu została mu nadana 13.08.1992 roku.
 
Mając na uwadze skażenie środowiska będące następstwem rozwoju przemysłu, z czasem rozszerzono działalność naukowo - badawczą o problematykę zagrożeń środowiskowych i zapobiegania chorobom powstającym w wyniku zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Na początku lat 90-tych Instytut zyskał status Ośrodka Współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w zakresie oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczenia środowiska oraz szkolenia w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Istotną w tym zakresie dyscypliną - coraz intensywniej rozwijaną w Instytucie w ostatnich latach jest alergologia kliniczna.
 
Od 1974 roku Instytut posiadał zezwolenie na prowadzenie przewodów na stopień doktora nauk medycznych.
W latach 1974-2009 Rada Naukowa nadała ten stopień kilkudziesięciu osobom. W chwili obecnej  w Instytucie zatrudnionych jest 130 osób. Zgodnie ze statutem, Instytut prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Instytut podejmuje również zadania z zakresu zdrowia publicznego inne, niż wymienione wyżej, a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
Wieloletnie doświadczenie w zakresie medycyny pracy, obejmujące działalność kliniczną oraz naukową, gwarantuje najwyższy poziom realizacji powierzonych zadań oraz prowadzonych badań własnych.
 
Pracownikami Instytutu są wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych i przyrodniczych o bogatym dorobku naukowym, z którym również możecie się Państwo zapoznać na naszych stronach.
W strukturze Instytutu znajdują się: Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii oraz Regionalny Ośrodek  Ostrych Zatruć  z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, a także liczne zakłady i samodzielne pracownie naukowo-badawcze oraz inne jednostki organizacyjne; merytoryczne i administracyjne.  W Instytucie swoje siedziby mają: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej – Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Stowarzyszenie Higienistów Pracy.
 
Oferujemy szeroki wachlarz usług, takich jak: ekspertyzy, pomiary, konsultacje, oceny wpływu czynników szkodliwych na człowieka na stanowisku pracy, itd.
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo