zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
 
Laboratoria: Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Organizator: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Kierownik szkolenia: dr n. biol. Ewa Kułagowska

Termin:

Cena: 590zł/osobę
(Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kawę/herbatę, posiłek w przerwie między wykładami)
 
Grupa docelowa: pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami
 
Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia określone w ramowym programie szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

...

 
 
Laboratoria: Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest

Szkolenie podstawowe:  Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest

Organizator: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Kierownik kursu: mgr Ewa Krakowiak

Termin:
Cena: 600 zł

Grupa docelowa: pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, zarządcy budynków

Tematyka szkolenia obejmuje:

Zagadnienia związane z bezpiecznym użytkowaniem wyrobów zawierającym azbest w tym: rodzajów wyrobów mogących zawierać azbest oraz sposobów i metod jego identyfikacji, potencjalnych zagrożeń zdrowia wynikających z narażenia na działanie włókien azbestu, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (środków ostrożności minimalizujących narażenie, środków ochrony indywidualnej, prawidłowego prowadzenia prac w kontakcie z azbestem), metodyki pomiarów stężeń respirabilnych włókien azbestu w środowisku pracy i środowisku komunalnym oraz znaczenia monitoringu powietrza przy prowadzeniu prac demontażowych..   Formularz zgłoszeniowy

...

 
 
Laboratoria: Czynniki chemiczne w środowisku pracy
Kurs doskonalący: Czynniki chemiczne w środowisku pracy

Organizator: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Kierownik naukowy:  
Dr Marzena Zaciera

Termin : 
Do ustalenia po zebraniu sie grupy (min. 6 osób)
Cena: 1500 zł/osoba

Tematyka szkolenia obejmuje:

- Metody pobierania próbek powietrza w środowisku pracy (W/Ćw)
- Metody oznaczania organicznych związków chemicznych na stanowiskach pracy (W/Ćw)
- Metody oznaczania metali ciężkich na stanowiskach pracy (W/Ćw)
- Biomarkery w narażeniu na substancje chemiczne (W/Ćw)
- Ustalanie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (W)
- Interpretacja wyników pomiarów czynników chemicznych na stanowiskach pracy (W/Ćw)
- Ocena narażenia zawodowego w aspekcie czynników chemicznych (W)
- Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie czynników chemicznych (W/Ćw)
- Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych (W/Ćw)
- Karty charakterystyk substancji chemicznych (W)
- Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy (W)

Ćwiczenia w laboratorium chemicznym obejmują:

- Oznaczanie związków organicznych w powietrzu stanowisk pracy metodą chromatografii cieczowej
- Oznaczanie związków organicznych w powietrzu stanowisk pracy metodą chromatografii gazowej
- Oznaczanie metali w powietrzu techniką absorpcyjna spektometria atomowa
- Oznaczanie metali w płynach ustrojowych techniką absorpcyjna spektometria atomowa


.  Formularz zgłoszeniowy

...

 
 
Laboratoria: Pomiar i ocena higieniczna warunków oświetlenia - kurs doskonalący
Kurs doskonalący: Pomiar i ocena higieniczna warunków oświetlenia

Organizator:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Kierownik naukowy:  
Dr Marzec Stanisław

Termin : 
Do ustalenia po zebraniu się grupy
Cena: 500 zł/osoba

Tematyka szkolenia obejmuje:

- pomiary w zakładach pracy od strony praktycznej
- prawo oświetleniowe
- budżet niepewności.  Formularz zgłoszeniowy

...

 
 
Laboratoria: Bezpieczeństwo i higiena pracy z urządzeniami laserowymi
Kurs podstawowy: Bezpieczeństwo i higiena pracy z urządzeniami laserowymi

Organizator: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Kierownik naukowy:
Dr Marzec Stanisław

Termin: Do ustalenia po zebraniu sie grupy (min. 6 osób)
Cena: 500 zł/osoba

Tematyka szkolenia obejmuje:

Zagadnienia związane z nadzorem i eksploatacją laserów.


.  Formularz zgłoszeniowy

...

 
[ 1 | 2 ]:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.