zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii


Charakterystyka jednostki

Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii zajmuje się problematyką występowania szkodliwych czynników biologicznych oraz aerozoli ziarnistych i włóknistych, zarówno w środowisku pracy, jak i w środowisku pozazawodowym.

W ramach Zakładu działają cztery pracownie:
 • Pracownia Bakteriologiczna;
 • Pracownia Mikologiczna;
 • Pracownia Alergologii Środowiskowej i Zawodowej;
 • Pracownia Aerozoli Ziarnistych i Włóknistych.
Zakład posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie badań aerozoli biologicznych, które są prowadzone z użyciem nowoczesnej aparatury do pomiarów wolumetrycznych, zalecanej przez Dyrektywę Wspólnoty Europejskiej 2000/54/WE. Pomiary są wykonywane zgodnie z najnowszymi polskimi aktami normatywnymi przejętymi z prawa unijnego. Ocena higieniczna badanych środowisk jest dokonywana z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych i zawiera interpretację uzyskanych wartości pomiarowych w oparciu o istniejące normatywy lub ich propozycje. Rutynowo wykonujemy badania aerozoli bakteryjnych i grzybowych w zakresie ilościowej i jakościowej oceny zanieczyszczenia oraz badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni. Możliwe jest też wykonanie innych oznaczeń szkodliwych czynników biologicznych (m.in. endotoksyn bakteryjnych, alergenów roztoczy kurzu domowego, alergenów sierści kota i psa, pyłków roślin wiatropylnych i innych).

Zakład prowadzi też prace badawcze w zakresie monitoringu powietrza pod kątem zawartości azbestu oraz oceny narażenia na pyły ziarniste i włókniste. Nasze pomiary są wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, a ocena narażenia dokonywana jest z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Zakres naszych usług obejmuje m.in.: oznaczanie stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego, stężenia respirabilnych włókien azbestu i innych włókien mineralnych oraz identyfikację jakościową azbestu w materiałach. Pracownicy Zakładu uczestniczyli wielokrotnie w międzylaboratoryjnej kontroli jakości zliczania włókien przy użyciu mikroskopu optycznego uzyskując pierwszą klasę biegłości („wysoka precyzja oznaczeń”).

Najważniejsze obszary działalności
 • działalność naukowo-badawcza
  Aktywność naukowo-badawczą pracowników Zakładu obrazują m.in. przedstawione w dalszych punktach osiągnięcia i wyróżnienia,
 • działalność usługowo-badawcza
  • ilościowa i jakościowa ocena bakteryjnego i grzybowego zanieczyszczenia powietrza i powierzchni w pomieszczeniach mieszkalnych i na stanowiskach pracy;  
  • ocena sprawności systemów klimatyzacyjnych / urządzeń wykorzystujących promieniowanie UV w oczyszczaniu pomieszczeń z bioaerozoli;  
  • wyznaczenie normatywów higienicznych dla bioaerozoli w pomieszczeniach;  
  • analiza ilościowa i jakościowa roztoczy kurzu domowego w próbkach kurzu;  
  • analiza ilościowa alergenów roztoczy kurzu domowego, kota oraz psa w próbkach kurzu i powietrza;  
  • badania immunologiczne przydatne w alergologii klinicznej;  
  • oznaczanie stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy metodą wagową; 
  • oznaczanie stężenia respirabilnych włókien azbestu i innych włókien mineralnych na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej z kontrastem fazowym; 
  • monitorowanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przy prowadzeniu prac związanych z demontażem materiałów azbestowych;  
  • identyfikacja jakościowa azbestu w materiałach metodą mikroskopii polaryzacyjnej lub proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej.   
 • działalność szkoleniowa
  Prowadzona przez Zakład działalność szkoleniowa z zakresu charakterystyki szkodliwych czynników biologicznych oraz aerozoli ziarnistych i włóknistych (m.in. azbestu), jak również oceny narażenia na te czynniki oraz profilaktyki. Kursy są skierowane m.in. do pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektorów BHP i lekarzy.

Osiągnięcia naukowe i praktyczne

 • wykazanie immunologicznej reaktywności fragmentów spor i strzępek grzybów;
 • wykazanie, że domownicy mający kontakt ze środowiskiem szpitalnym (personel medyczny) stanowią istotne źródło emisji metycylinoopornych, a często również wieloopornych szczepów gronkowców koagulazoujemnych do środowiska domowego, na drodze kropelkowo-powietrznej;
 • autorstwo pierwszej polskiej propozycji kryteriów higienicznych dla bakterii, grzybów i endotoksyn
  w środowisku pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej;
 • opracowanie i wdrożenie strategii pomiarowej dotyczącej badań azbestu w środowisku pozazawodowym wraz z poszerzeniem jej o zastosowanie laserowego monitora włókien FM-7400;
 • wykazanie wpływu ruchów powietrza na rozprzestrzenianie się włókien azbestu wraz z opracowaniem mapy przedstawiającej rozkład stężeń respirabilnych włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym dla miasta Sosnowca;
 • opracowanie projektu konstrukcji komory aerolizacyjnej.

Nagrody i wyróżnienia

 • wyróżnienie pracy doktorskiej ”Zgrupowania planktonowych wrotków (Rotifera) rzeki Pszczynki” dr n. biol. Anna Niesler, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; Katowice 2004
 • wyróżnienie pracy doktorskiej „Wpływ wybranych źródeł bakterii oraz czynników środowiskowych
  na charakterystykę aerozolu bakteryjnego w pomieszczeniach mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Staphylococcus” dr n. med. Danuty O. Lis; Śląska Akademia Medyczna, Wydział Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej; Sosnowiec 2007
 • wyróżnienie pracy doktorskiej „Określenie narażenia pracowników bibliotek i archiwów na wybrane szkodliwe czynniki biologiczne z uwzględnieniem wpływu systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych” dr n. tech. Agnieszka Wlazło; Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; Warszawa 2009

Prace realizowane w ostatnich latach

 • w ramach działalności statutowej:
  • Ocena narażenia na alergeny kota, psa i roztoczy kurzu domowego w pomieszczeniach placówek oświatowych i mieszkalnych oraz samochodach, 2011-2012, kierownik: dr n. biol. Anna Niesler
  • Narażenie pracowników zakładów energetycznych i elektrociepłowniczych na mikroorganizmy występujące w biomasie, 2010-2012; kierownik: dr n. tech. Agnieszka Wlazło
  • Określenie narażenia pracowników na pyły włókniste w wybranych zakładach produkcyjnych, 2010-2012, kierownik: mgr Ewa Krakowiak
  • Ocena narażenia dzieci na roztocze kurzu domowego w mieszkaniach na terenie województwa śląskiego, 2009-2010; kierownik: dr n. biol. Anna Niesler
  • Aerozol włóknisty i ziarnisty jako nośnik cząstek biologicznych, 2009; kierownik: mgr Ewa Krakowiak
  • Szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków – charakterystyka i ocena narażenia, 2007-2009; kierownik: mgr Aleksander Harkawy
  • Mikrobiologiczna jakość powietrza w żłobkach i przedszkolach, z uwzględnieniem oporności na antybiotyki wśród
   izolowanych patogenów typowych dla infekcji dróg oddechowych, 2006-2009; kierownik: dr n. med. Danuta O. Lis
  • Wyznaczenie dla Sosnowca poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego respirabilnymi włóknami azbestu, 2007-2008; kierownik: mgr Ewa Krakowiak
  • Narażenie osobiste na bioaerozole w środowisku pracy, 2006-2008; kierownik: dr hab. n. med. Rafał L. Górny
  • Ocena narażenia dzieci na roztocze kurzu domowego w żłobkach i przedszkolach, 2006-2008; kierownik:
   dr n. biol. Anna Niesler
  • Ocena czystości mikrobiologicznej powietrza pomieszczeń magazynowych bibliotek i archiwów, 2005-2006;
   kierownik: mgr Agnieszka Wlazło
 • w ramach przyznanych grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  • Narażenie dzieci na aerozol bakteryjny w żłobkach i przedszkolach, z uwzględnieniem nosicielstwa
   i antybiotykooporności patogenów dróg oddechowych, grant N N404 094435, 2008-2011; kierownik dr n. med. Danuta O. Lis
  • Narażenie dzieci na roztocze kurzu domowego w żłobkach i przedszkolach a alergia na roztocze, grant N404
   096 32/3285, 2007 – 2010; kierownik: dr n. biol. Anna Niesler
  • Ocena narażenia pracowników na wybrane biologiczne czynniki szkodliwe w bibliotekach województwa
   śląskiego, grant 2P05D05429, 10.2005-10.2007;kierownik: mgr Agnieszka Wlazło
  • Określenie wpływu nietermicznego oddziaływania promieniowania mikrofalowego na spory grzybów
   pleśniowych i promieniowców; grant 2P055D08327, 11.2004–06.2007; kierownik: dr hab. n. med. Rafał L. Górny
  • Wpływ wybranych źródeł bakterii oraz czynników środowiskowych na charakterystykę aerozolu bakteryjnego w pomieszczeniach mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Staphylococcus; grant promotorski 2P05D02428, 04.2005–10.2006; kierownik: dr hab. Jerzy Pacha, prof. ŚAM
 • w ramach grantów zagranicznych:
  • SINPHONIE - Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe. Air Quality in Schools and Childcare Settings - A 2-year-long pilot project. SANCO/2009/C4/04: 08.2010-09.2012; kierownik zespołu zadaniowego IMPiZŚ: dr n. med. Piotr Brewczyński
  • Use of microwave radiation to sterilize building materials colonized by fungal and actinomycetal growth,
   National Research Council’s 2005-2006 Twinning Program: CFTA No. 47.075, 02.2005–10.2007; kierownicy:
   dr Gediminas Mainelis i dr hab. n. med. Rafał Górny

Pracownicy:

dr n. med. Danuta O. Lis

p.o. Kierownika Zakładu Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii
Kierownik Pracowni Bakteriologicznej
tel. +48 32 266 08 85 wew. 142
dr n. tech. Agnieszka Wlazło

Kierownik Pracowni Mikologicznej, Zastępca Kierownika Zakładu
tel. +48 32 266 08 85 wew. 146
dr n. biol. Anna Niesler 

Kierownik Pracowni Alergologii Środowiskowej i Zawodowej
tel. +48 32 266 08 85 wew. 172
mgr Ewa Krakowiak

Kierownik Pracowni Aerozoli Ziarnistych i Włóknistych
tel. +48 32 266 08 85 wew. 243
mgr inż. Jolanta Cembrzyńska

pracownik badawczo-techniczny
tel. +48 32 266 08 85 wew. 243
Beata Łudzeń-Izbińska

starszy technik
tel. +48 32 266 08 85 wew. 146
mgr inż. Gabriela Sąkol

pracownik badawczo-techniczny
tel. +48 32 266 08 85 wew. 142
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.