zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii


Charakterystyka jednostki

W Zakładzie Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii  istnieją cztery pracownie:
 • Pracownia  Audiologii i Hałasu
 • Pracownia Promieniowania Niejonizującego
 • Pracownia Drgań  Mechanicznych
 • Pracownia Fizjologii Pracy i Ergonomii

Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii jest ośrodkiem badawczym w zakresie hałasu infradźwiękowego, słyszalnego i ultradźwiękowego, drgań mechanicznych, promieniowania optycznego, pól elektromagnetycznych oraz obciążenia fizycznego pracą zawodową. Badania nad każdym czynnikiem polegają na ustaleniu jego fizykalnej istoty, mierzalnych cech i parametrów. Prowadzone są także badania terenowe w środowisku komunalnym oraz w różnych gałęziach przemysłu, określające zagrożenia zdrowia pracowników. Ponadto prowadzone są badania doświadczalne i epidemiologiczne mające na celu wyjaśnienie mechanizmu i skutków biologicznego działania czynnika, co umożliwia lepszą diagnostykę i skuteczniejszą profilaktykę chorób zawodowych, wywołanych wspomnianymi czynnikami fizycznymi. Zakład prowadzi również działalność ekspertyzową i dydaktyczną. 

Najważniejsze obszary działalności

Pracownia Audiologii i Hałasu

Pracownia wyposażona jest w unikalny nowoczesny sprzęt do badania stanu narządu słuchu: audiometr z rozszerzonym zakresem częstotliwości, otoemisję akustyczną, audiometr impedancyjny, audiometr odpowiedzi wywołanych z pnia mózgu oraz późnych potencjałów. Pracownia dysponuje także sprzętem do innych badań neurofizjologicznych takich jak EEG i sensomotoryczne potencjały wywołane.

Działalność naukowa:

 • badanie wpływu hałasu i czynników chemicznych na narząd słuchu i równowagi
 • ocena wpływu hałasu na  zdrowie pracowników i na środowisko

Działalność usługowo-ekspertyzowa:

 • wykonywanie ekspertyz dla przemysłu oraz dla małych i średnich zakładów pracy w zakresie wpływu hałasu na zdrowie pracownika oraz wpływu hałasu na środowisko,
 • współudział w szkoleniu i doskonaleniu pracowników służby zdrowia, stacji sanitarno-epidemiologicznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem
 • prowadzenie kursów szkoleniowych w zakresie pomiarów i oceny hałasu dla pracowników laboratoriów pomiarowych oraz operatorek audiometrów
 • szkolenie z zakresu wpływu hałasu na człowieka, środowisko, pomiarów i ocen oraz przepisów na zlecenie.

Pracownia Promieniowania Niejonizującego

Działalność naukowa:

 • badania wpływu promieniowania optycznego (podczerwieni, światła i nadfioletu) na skórę i oczy,
 • badania stopnia narażenia mieszkańców województwa śląskiego na naturalne promieniowanie UV, w powiązaniu z warunkami atmosferycznymi i terenowymi,
 • określenie wpływu warunków oświetlenia na funkcjonowanie narządu wzroku i sprawność wykonywania pracy wzrokowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydolności wzrokowej osób starszych,
 • badanie stopnia narażenia populacji ogólnej i pracowników na pola elektromagnetyczne oraz wpływu pola  elektromagnetycznego na bakterie i grzyby.

Działalność usługowo-ekspertyzowa:

 • badania, pomiary i ocena higieniczna następujących czynników: pól magnetycznych stałych i elektromagnetycznych małej i wysokiej częstotliwości, promieniowania nadfioletowego, promieniowania podczerwonego, promieniowania widzialnego, oświetlenia,
 • badania widzenia zmierzchowego (adaptacji do ciemności), zgodnie z wymogami przepisów dotyczących kierowców zawodowych i osób starających się o zezwolenie na posiadanie broni,
 • opracowanie norm i przepisów dotyczących ochrony pracowników/populacji ogólnej   przed promieniowaniem optycznym i polami elektromagnetycznymi,
 • opiniowanie norm i przepisów prawnych dotyczących ochrony pracowników i ludności przed promieniowaniem optycznym i polami elektromagnetycznymi,
 • opracowanie opinii dla sądów z zakresu wpływu pól elektromagnetycznych i promieniowania optycznego  na zdrowie pracowników i mieszkańców,
 • prowadzenie kursów w zakresie: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami laserowymi, pomiarów i oceny higienicznej warunków oświetlenia (na poziomie podstawowym i doskonalącym).

Pracownia Drgań Mechanicznych

Działalność naukowa:

 • badania oddziaływania hałasu i drgań mechanicznych na organizm ludzki w środowisku pracy i w środowisku komunalnym,
 • badania w zakresie metod pomiaru i oceny narażenia na hałas, hałas ultradźwiękowy i drgania mechaniczne, a także pomiaru i oceny sił mechanicznych stosowanych przez pracowników w środowisku pracy,
 • modyfikacja metod pomiaru progów czucia wibracji wykorzystywanej w  diagnozowaniu zawodowej choroby wibracyjnej.

Działalność usługowo-ekspertyzowa:

 • badania, pomiary i ocena narażenia na  hałas, hałas ultradźwiękowy i drgania mechaniczne pracowników,
 • ekspertyzy dotyczące oddziaływania hałasu i drgań mechanicznych na ludzi w mieszkaniach,
 • ekspertyzy dotyczące warunków akustycznych pomieszczeń  przeznaczonych do wykonywania badań audiologicznych,
 • prowadzenie kursów dla personelu laboratoriów badawczych,
 • wykłady dla pracowników Inspekcji Pracy, lekarzy Medycyny Pracy oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych, dotyczące oddziaływania hałasu i drgań na organizm człowieka oraz metody pomiaru i oceny higienicznej tych czynników w środowisku pracy.

Pracownia Fizjologii Pracy i Ergonomii

Działalność naukowa:

 • określanie czynników  ryzyka zawodowego wpływających na proces pracy i stan zdrowia pracowników,
 • badania wpływu czynników pracy i warunków jej wykonywania na obciążenie pracą zawodową i kondycję zdrowotną pracowników,
 • badania wpływu organizacji pracy na obciążenie pracą,
 • ocena obciążenia fizycznego i ciężkości pracy,
 • ergonomiczna analiza stanowisk pracy,
 • ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, przyczyn i ryzyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą.

Działalność usługowo-ekspertyzowa:

 • ocena obciążenia fizycznego pracą - wydatku energetycznego, obciążenia statycznego, monotypowości ruchów roboczych,
 • ocena ciężkości pracy,
 • ergonomiczna ocena stanowisk pracy,
 • ocena obciążenia układu mięśniowo–szkieletowego i ryzyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą,
 • szkolenia z zakresu fizjologii pracy i ergonomii.

Osiągnięcia naukowe i praktyczne pracowników Zakładu:

Pracownicy Zakładu są autorami publikacji w czasopismach naukowych, prac naukowych i eksperckich. Za szczególne osiągnięcia można uznać:

 • opracowanie naukowych podstaw dla określenia NDN nielaserowego promieniowania optycznego,
 • opracowanie Polskich Norm, określających metodykę pomiarów i oceny promieniowania nadfioletowego i podczerwonego na stanowiskach pracy.
 • określenie zasad stosowania ochron osobistych i zbiorowych, dla pracowników nadmiernie narażonych na promieniowanie optyczne.

Pracownicy:

dr hab. Wojciech Marczak

p.o. Kierownika Zakładu Szkodliwości Fizycznych Fizjologii Pracy i Ergonomii
Pracownik Naukowo - Badawczy, Nauczyciel Akademicki
tel. +48 32 266 08 85 wew. 182
dr n. przyr. Stanisław Marzec

Kierownik Pracowni Promieniowania Niejonizującego
tel. +48 32 266 08 85 wew. 236
prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas

Kierownik Pracowni Audiologii i Hałasu
tel. +48 32 266 08 85 wew. 294
dr n. biol. Ewa Kułagowska

Kierownik Pracowni Fizjologii Pracy i Ergonomii
tel. +48 32 266 08 85 wew. 264

dr n. med. Elżbieta Janosik

Adiunkt
tel. +48 32 266 08 85 wew. 144
dr n. med. Marta Boroń

Adiunkt
tel. +48 32 266 08 85 wew. 295

mgr Jolanta Nowicka

Specjalista
tel. +48 32 266 08 85 wew. 272
mgr Piotr Szłapa

Kierownik Pracowni Drgań Mechanicznych
tel. +48 32 266 08 85 wew. 183
Izabela Karolak

Pracownik Inżynieryjno - Techniczny
tel. +48 32 266 08 85 wew. 257
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.