Nr 51/02/2020/I - Kołdra 2x650 g LIVING MEDICAL 155x200 szt. 50 (JYSK)

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 51/02/2020/I - Kołdra 2x650 g LIVING MEDICAL 155x200 szt. 50. 

Cena wywoławcza wynosi 60,00 PLN brutto (sześdziesiąt złotych 00/100 brutto) za 1 sztukę. Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert z podaniem ilości sztuk oraz oferoanej ceny za 1 sztukę. Data zakończenia składania ofert: 20.08.2021 godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 20.08.2021 r. godz. 11:00 pok. 103. 

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dzwoniąc na numer 504 225 619 lub 693 595 589.

Oferty zawierające proponowaną cenę oraz dane Oferenta niezbędne do wystawienia paragonu lub faktury oraz nr kontaktowy telefonu, prosimy umiescić w zamkniętej kopercie, która winna być dodatkowo umieszczona w innej zamknietej kopercie, na której prosimy podać nr sprzedaży oraz informację "Nie otwierać do data i godzina otwarcia ofert podana w ogłoszeniu". Tak przygotowane dokumenty prosimy składać osobiście do sekretariatu Instytutu przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu, za pośrednictwem poczty lub kuriera, z tym zastrzeżniem, że przesyłka musi dotrzeć do Instytutu przed końcem terminu składania ofert. 
Wygrywa oferta zawierająca najwyższą cenę, a Instytut skontaktuje się jedynie z tym oferentem, który ją zaproponował. W przypadku złożenia dwóch ofert o identycznej, najwżyszej cenie zostaną przeprowadzone negocjacje.

Na wylicytowany towar będący przedmiotem sprzedaży zostanie wystawiona faktura VAT. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie instytutu lub przelewem na konto:
AliorBank PL 27 2490 0005 0000 4530 4311 3186

Zakupiony sprzęt zostanie wydany po dokonaniu wpłaty w kasie lub zaksięgowaniu płatności w banku. Nie wysyłamy sprzętu do nabywcy, odbiór jedynie osobisty.

Wszelkie pytania prosimy kierować pisemnie na adres likwidator@imp.sosnowiec.pl.

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży przed jej zakończeniem bez podania przyczyny.

 

featured-image

-->