zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 


Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego jest instytutem badawczym prowadzącym  badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Instytut podejmuje również zadania z zakresu zdrowia publicznego, inne, niż wymienione wyżej, a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Pracownikami Instytutu są  specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych i przyrodniczych o bogatym dorobku naukowym. W strukturze Instytutu znajdują się: Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii oraz Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć  z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, a także zakłady i samodzielne pracownie naukowo-badawcze oraz inne jednostki organizacyjne; merytoryczne i administracyjne. Ponadto, mają tu swoje siedziby: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Stowarzyszenie Higienistów Pracy.


www.epnp.pl

Konferencja
Badania Toksykologiczne

 Aktualności


Zatrudnimy lekarzy specjalistów
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego zatrudni lekarzy specjalistów:  ortopedę, psychiatrę, neurologa, psychologa klinicznego, specjalistę z chorób zakaźnych, specjalistę toksykologii oraz specjalistę pediatrę - alergologa.   
Zgłoszenia: sekretariat@imp.sosnowiec.pl lub 41 – 200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13, tel. 32 266 06 40
(w godz. 8-15, od poniedziałku do piątku).

Zapraszamy na kurs dla lekarzy przeprowadzających badania osób posiadających lub starających się o posiadanie pozwolenia na broń
Organizator:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 

Termin: 13-16.11.2017 r.
Cena kursu: 1000 zł/osoba

więcej informacji

Zapraszamy na kurs dla lekarzy dający uprawnienia do badania kierowców i kandydatów na kierowców
Organizator:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 

Termin: 02-06.10.2017 r.
Cena kursu: 1500 zł/osoba

więcej informacji

Zapraszamy na kurs Podstawy spirometrii
Organizator:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 
kierownik kursu: Dr hab. n. med. Renata Złotkowska

Termin: 29-30.11.2017 r.
Cena kursu: 600 zł/osoba

więcej informacji

Zapraszamy na kurs Podstawy audiometrii przemysłowej
Organizator: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
kierownik kursu: Prof. dr hab. Krystyna Pawlas

Termin: 27-29.11.2017 r.
Cena: 750 zł/osoba

więcej informacji

Zapraszamy na szkolenie Wieloczynnikowe 5/5: Skierowane do osób wykonujących pomiary jak i pracowników BHP
Organizator: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Kierownik naukowy: Prof. dr hab. Krystyna Pawlas

Termin: 04-08.12.2017 r.
Cena: 1500 zł/osoba

więcej informacji

 
Publikacje: Pylice płuc

       
Autor: Kazimierz Marek
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 79
ISBN: 978-83-63914-13-4

Opis: Publikacja "Pylice płuc", autorstwa prof. Kazimierza Marka stanowi monograficzne opracowanie najważniejszych szczegółów wiedzy w tej grupie chorób zawodowych płuc, które zajmują nadal czołowe miejsce w statystyce zapadalności na choroby zawodowe w Polsce. W rozdziale poświęconym epidemiologii pylic przedstawiono szczegóły występowania tych chorób w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat. W kolejnym rozdziale omówiono zasady rozpoznawania pylic ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej wersji klasyfikacji radiologicznej Międzynarodowego Biura Pracy z 2011 roku. Szczegółowo omówiono obraz kliniczny i radiologiczny oraz metody zapobiegania w trzech najczęściej występujących pylicach: pylicy krzemowej, górników kopalń węgla i azbestowej. Osobny rozdział poświęcono nowotworom związanym z narażeniem na azbest. Następnie omówiono krótko inne rodzaje pylic w tym pylicę talkową, spawaczy, aluminiową i pylice niekolagenowe.
 Na zakończenie dołączono przykładowe radiogramy pylic i skrawki całych płuc wykonane techniką Gougha. Monografia przeznaczona jest głównie dla lekarzy specjalizujących się z medycyny pracy, ale mogą z niej skorzystać również inni lekarze zainteresowani tą problematyką, jak pulmonolodzy, interniści i radiolodzy.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 34,00
Spis treści: Pobierz

(... | 0 | Publikacje)

 
 
Publikacje: Wytyczne stosowania międzynarodowej klasyfikacji radiogramów pylic płuc Międzynarodowego Biura Pracy

       
Autor: Międzynarodowe Biuro Pracy (ILO) w Genewie – wydanie poprawione i uzupełnione 2011;
Polska wersja językowa: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 52
ISBN: 978-83-63914-10-3

Opis: Publikowane w postaci broszury Wytyczne Stosowania Klasyfikacji Radiogramów Pylic Płuc Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) zawierają szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące posługiwania się schematem klasyfikacji radiogramów oraz standardu wykonania i zapisu badania radiologicznego klatki piersiowej. W kolejnych wydaniach Wytycznych ILO zamieszczane były modyfikacje i uzupełnienia. W obecnie prezentowanej, najnowszej obowiązującej wersji broszury, zawarte zostały niepublikowane dotychczas w języku polskim aktualne informacje dotyczące sposobu prezentowania zmian zarejestrowanych w radiogramach standardowych (zestaw QUAD, obraz cyfrowy), jakości radiogramów standardowych oraz sposobu kodowania obserwowanych odchyleń w obrazie klatki piersiowej niezwiązanych z narażeniem na pył. Szczególnie istotne uzupełnienia wynikają z rozwoju technik radiologicznego obrazowania płuc. Dotyczą one klasyfikowania radiograficznych obrazów klatki piersiowej zapisanych w technice cyfrowej (rozdział 6).
Broszura przeznaczona jest dla lekarzy zainteresowanych diagnostyką skutków zdrowotnych zawodowego narażenia na pył.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 25,00
Spis treści: Pobierz

(... | 0 | Publikacje)

 
 
Publikacje: Opieka długoterminowa w Polsce
     

                                   
Autorzy: Ewa Kułagowska, Maria Kosińska
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 132
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-09-7

Opis: Opieka nad osobami starszymi, przewlekle chorymi
i niepełnosprawnymi stanowi duże wyzwanie dla opieki zdrowotnej i społecznej. Sukcesywnie zwiększająca się liczba osób starszych i rosnący udział osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych, niesie  wiele problemów wymagających szybkiego rozwiązania. W  monografii wskazano na istotne aspekty związane z funkcjonowaniem opieki długoterminowej. Zwrócono uwagę m.in.: na rosnące potrzeby  w zakresie tego rodzaju opieki i brak  satysfakcjonujących, zabezpieczających potrzeby rozwiązań, przede wszystkim pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym; na niewydolność rodzin opiekujących się osobami przewlekle chorymi w domu, pod względem możliwości opiekuńczych i finansowych oraz konieczność wielopłaszczyznowego ich wsparcia; na konieczność uwzględniania w organizacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, których przestrzeganie przyczynia się do zmniejszenia obciążenia fizycznego i psychicznego pielęgniarek, zapewnia sprawność ich działania, ogranicza ryzyko niekorzystnego wpływu warunków pracy na ich stan zdrowia, a także służy poprawie jakości opieki.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 39,00
Spis treści: Pobierz

(... | 0 | Publikacje)

 
 
Publikacje: Metale – zagrożenia środowiskowe i zawodowe
     
Autor: Henryka Langauer-Lewowicka
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 143
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-63914-08-0

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 45,90
Spis treści: Pobierz(... | 0 | Publikacje)

 
 
Publikacje: Wprowadzenie do medycyny pracy jako specjalności lekarskej
      

Autor: Prof. dr hab. n. med. Jan Grzesik

Opis: Wykład Prof. Jana Grzesika - autorytetu w zakresie medycyny pracy, poświęcony wprowadzeniu do tej pasjonującej dziedziny. Autor omawia w nim istotę, organizację i środowisko pracy, jako atrybuty pracy decydujące o jej wpływie na organizm pracownika oraz negatywne skutki w zakresie zdrowia powodowane przez pracę. Prostota, zwięzłość a jednocześnie jasność wywodu, nadają wykładowi cechy istotnej przydatności dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny pracy, oraz dla już doświadczonych lekarzy specjalistów medycyny pracy, chcących dokonać konfrontacji wiedzy posiadanej z treścią współczesnego wykładu. Wielkim walorem tego opracowania jest porządkujący charakter formułowanych w nim myśli. Nie jest to bez znaczenia, biorąc pod uwagę zalew informacyjny, jakiemu poddawany jest każdy przygotowujący się do egzaminu specjalizacyjnego.

Płyta zawiera:

Wykład
Ilustracje do wykładu

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 29,00


(... | 0 | Publikacje)

 :: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.