FORMULARZE PIT

Zapraszamy pracowników do sekretariatu Instytutu po odbiór PIT-ów za rok 2020. Można je odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:30.

DOKUMENTACJA

W zakładce DLA PACJENTA znajduja się niezbędne informacje o sposobie i trybie uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej.

OGŁOSZENIA

W zakładce OGŁOSZENIA można zapoznać się z informacją na temat sprzedaży majątku Instytutu (ruchomości jak i nieruchomości).

HISTORIA INSTYTUTU

Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym został powołany uchwałą Nr 53/54 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie powołania Instytutu Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym.

Nastepnie połączony został z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie połączenia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera oraz Instytutu Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym.

W roku 1992 zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1992 r. uchylającym zarządzenie w sprawie połączenia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera oraz Instytutu Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym, obecna nazwa Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego została nadana zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 sierpnia 1992 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym w Sosnowcu.

Od 28 października 2019 roku Instytut nosi nazwę - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidaci. Termin zakończenia likwidacji wyznaczono na 31 października 2021 roku.


SKŁADANIE OFERT

W zakładce OGŁOSZENIA można zapoznać się z informacją na temat sprzedaży majątku Instytutu  (ruchomości jak i nieruchomości).

Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Każde ogłoszenie ma podaną datę zakończenia składania ofert oraz informację o terminie ich otwarcie. Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. 

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dzwoniąc na numer 504225619 lub 693595589

Oferty zawierające proponowaną cenę oraz dane Oferenta niezbędne do wystawienia paragonu lub faktury oraz nr kontaktowy telefonu, prosimy umiescić w zamkniętej kopercie, która winna być dodatkowo umieszczona w innej w zamknietej kopercie, na której prosimy podać informację "Nie otwierać do data i godzina otwarcia ofert podana w ogłoszeniu". Tak przygotowane dokumenty prosimy składać osobiście do sekretariatu Instytutu przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu, za pośrednictwem poczty lub kuriera, z tym zastrzeżniem, że przesyłka musi dotrzeć do Instytutu przed końcem terminu składania ofert. 

Wygrywa oferta zawierająca najwyższą cenę, a Instytut skontaktuje się jedynie z tym oferentem, który ją zaproponował. W przypadku złożenia dwóch ofert o identycznej, najwżyszej cenie zostaną przeprowadzone negocjacje.

Na wylicytowany towar będący przedmiotem sprzedaży zostanie wystawiona faktura VAT. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie instytutu lub przelewem na konto:
AliorBank PL 27 2490 0005 0000 4530 4311 3186

Zakupiony sprzęt zostanie wydany po dokonaniu wpłaty w kasie lub zaksięgowaniu płatności w banku. Nie wysyłamy sprzętu do nabywcy, odbiór jedynie osobisty.

Wszelkie pytania prosimy kierować pisemnie na adres likwidator@imp.sosnowiec.pl.

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży przed jej zakończeniem bez podania przyczyny.

 

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Zadzwoń na numer +48 504 22 56 19 lub wypełnij   FORMULARZ